Golf klub Holešov

Stanovy

I.

Název, sídlo a trvání spolku

1) Golfový klub Holešov z. s. je spolkem dle zákona č.83/1990 Sb. Ze dne 27. 3. 1990 os sdružování občanů. Tento spolek je právnickou osobou a může zřizovat organizační jednotky, zakládat v souladu s článkem VI těchto stanov jiné právní subjekty, nebo se dle těchto stanov stát součástí jiných právních subjektů.

2) Spolek má název: Golfový klub Holešov z. s. . (dále jen spolek) Spolek také používá zkratku GKHOL.

3) Sídlem spolku je Holešov, Žopy 191, 76901

4) Golfový klub Holešov je založen na dobu neurčitou.

II.

Cíle a úkoly spolku

1) Spolek plní zejména tyto úkoly a cíle:

a) zastupování zájmů svých členů ve vztahu k třetím osobám

b) vytváření technických, materiálních a organizačních podmínek pro rozvoj a propagaci golfu

c) hospodaření s vlastním majetkem

d) propagační a reklamní činnost

spolupracuje s jinými organizacemi, podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a jinými osobami za účelem dosažení vzájemně prospěšných cílů

2) Spolek dále v rámci vedlejší (výdělečné) činnosti bude provozovat výukovou, vzdělávací a poradenskou činnost.

III.

Práva povinnosti členů

Formy členství:

- řádné členství

- roční členství

- startovní členství

- seniorské členství

- rodinné členství

- firemní členství

- udržovací (pozastavené) členství

- služební členství

- čestné členství

1) Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je na základě písemné přihlášky, úhrady vstupního poplatku a alikvotní části ročního členského příspěvku, přijata výborem (vstupní poplatek je jednorázový, roční členský příspěvek je na každou sezonu třeba uhradit separátně), souhlasí se „Stanovami GKHOL z.s.“, ztotožňuje se s jejími cíli a chce se podílet na jejich naplňování a souhlasí s disponováním se svými osobními údaji, v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, z důvodů členské evidence

2) Ročním členem spolku se může stát fyzická osoba stejně jako u členství řádného, ale s rozdílnými poplatky i členskými výhodami.

3) Startovní členství je určeno pro začínající hráče bez HCP a doba trvání je omezena. Maximální doba platnosti bude na každou sezonu stanovena Výborem spolku společně s výškou poplatku.

4) Seniorské členství je pro hráče, kteří v daném roce dosáhnou 65 let a výše.

5) Rodinné a firemní členství je nutno dohodnout individuálně s Výborem spolku.

6) Udržovací (pozastavené) členství, je určeno zejména pro hráče, kteří ze závažných důvodů nemohou hrát golf a v dané sezoně nebudou využívat klubových výhod. U této formy členství hráči zůstávají v evidenci spolku, ale nebudou registrováni na serveru ČGF a neobdrží tedy kartu ČGF. Výše poplatku bude každý rok stanovena nově Výborem spolku.

7) Služebním členem spolku se může stát zaměstnanec spolku. Služební členství vzniká rozhodnutím výboru na základě žádosti zaměstnance a trvá po dobu stanovenou rozhodnutím výboru.

8) Čestnými členy spolku se můžou stát významné osobnosti, kterým je čestné členství uděleno valnou hromadou na základě návrhu výboru spolku.

9) Členem spolku může být právnická osoba na základě dohody o přijetí člena, ve které jsou stanoveny podmínky členství.

10) Čekatelem členství ve spolku se může stát fyzická osoba mladší 18. let, která je na základě písemné přihlášky, podepsané zákonným zástupcem, přijata výborem.

11) Práva a povinnosti členů mohou být také doplněna a upřesněna vnitřními předpisy a pokyny schválenými výborem spolku.

Práva:

- využívat golfové zařízení a klubové zázemí spolku dle provozního řádu

- využívat zvýhodněných podmínek a služeb poskytovaných členům spolku

- aktivně se účastnit sportovního a společenského života a akcí pořádaných spolkem

- předávat orgánům spolku podněty k jeho činnosti

- být informován o činnosti spolku

Povinnosti:

- dodržovat stanovy spolku, plnit úkoly vyplývající ze stanov a rozhodnutí orgánů spolku

- dodržovat zásady vzájemné úcty a demokracie mezi členy spolku

- podle svých možností a potřeb spolku se podílet na činnosti spolku

- chránit majetek spolku a přispívat k jeho zvelebení a rozšíření

- nepoškozovat dobré jméno spolku

- platit řádně a včas členské příspěvky a poplatky do konce kalendářního roku

Členství ve spolku zaniká:

- vystoupením člena

- dohodou

- vyloučením člena Výborem spolku pro závažné úmyslné porušení základních členských povinností, nebo předpisů; vyloučením člena nevzniká členovi nárok na finanční, či jiné vyrovnání, případné finanční závazky člena spolku zůstávají ukončením členství nedotčené.

- úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby, která je členem

- zánikem spolku

- neuhrazením ročních členských příspěvků do 31. ledna daného roku;

- Členské záležitosti budou vždy řešeny písemnou formou na adresu člena spolku, k čemuž člen svým podpisem přihlášky dává výslovný souhlas. Současně tím stvrzuje i možnost pro pověřeného správce na straně klubu, disponovat jeho osobními údaji a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., včetně umístění požadovaných údajů na server ČGF. V případě všeobecných informací souhlasí dále s jejich zasíláním formou elektronické pošty na jím uvedenou adresu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- zánikem členství dle kteréhokoliv z uvedených odstavců ztrácí člen nárok na vrácení vstupního poplatku, jakékoli, i částečné úhrady ročních členských poplatků.

IV.

Členské příspěvky a poplatky

Výši ročních členských příspěvků a jejich splatnost stanoví pro každý kalendářní rok výbor spolku. Výše členských příspěvků může být stanovena diferencovaně pro jednotlivé věkové kategorie členů spolku, pro jednotlivé typy členství ve spolku a pro jednotlivé členy – právnické osoby.

Výbor spolku rozhoduje o stanovení výše jednorázového vstupního členského poplatku splatného před přijetím nového člena spolku.

Za užívání majetku spolku platí členové poplatky stanovené výborem.

Výbor spolku také stanoví dobu platnosti časově omezeného Startovního členství.

Čestní členové a členové, o nichž to určí výbor spolku, jsou od placení poplatků osvobozeni.

V.

Orgány spolku jsou:

Valná hromada

Prezident

Výbor

VI.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valná hromada rozhoduje v těchto věcech:

- O založení nebo zániku organizačních jednotek spolku

- O založení jiných právních spolků

- O tom, že se spolek stane součástí jiného právního subjektu (členem, společníkem apod.)

- O změnách a doplňcích stanov

- Volí a odvolává výbor

- Schvaluje roční zprávu a rozpočet

- Schvaluje dispozice movitým majetkem klubu zásadního charakteru

- Schvaluje veškeré dispozice nemovitým majetkem

- Schvaluje závazky spolku přesahující částku 1 000 000,- Kč

- Rozhoduje o rozpuštění a ukončení činnosti spolku

- Schvaluje zásady přijímání členů

- Uděluje na návrh výboru spolku čestné členství

- Rozhoduje i v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon, popř. si rozhodnutí o takovýchto věcech svým usnesením vyhradí.

- Právo zúčastnit se Valné hromady spolku má každý člen. Právo podílet se na rozhodování má každý člen spolku po dovršení věku 18 let, s řádným členstvím

- Valnou hromadu svolává výbor nejméně jednou za rok. Konání valné hromady členů spolku musí být členům spolku oznámeno písemně, nebo elektronickou formou na kontakt uvedený v přihlášce do spolku, nejméně tři týdny před termínem shromáždění.

- Valná hromada rozhoduje veřejným hlasováním, včetně volby prezidenta a členů výboru.

- K platnosti rozhodnutí valné hromady je třeba shodných hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem, za podmínky přítomnosti nejméně 20% všech členů spolku s hlasovacím právem.

- Každý člen spolku s hlasovacím právem může být na valné hromadě zastoupen na základě plné moci jiným členem spolku. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena.

- Valnou hromadu členů spolku řídí výborem pověřený člen dle pořadu jednání, navrženého výborem klubu a schváleného sdružením členů. O jednání se pořizuje zápis.

VII.

Prezident spolku

- statutárním orgánem spolku je president

- presidenta volí výbor z řad svých členů

- svolává minimálně jednou za půl roku a řídí jednání výboru spolku

- zastupuje spolek navenek, a to ve všech věcech, nejsou-li vyhrazeny valné hromadě členů spolku.

- právní úkony je oprávněn provádět samostatně

- řídí a kontroluje činnost pracovníků spolku

VIII.

Výbor spolku

Výbor spolku je výkonným a rozhodovacím orgánem mající 8 členů volených valnou hromadou na dobu neurčitou. V čele výboru stojí prezident spolku. Výbor rozhoduje ve všech věcech nevyhrazených těmito stanovami k rozhodování valné hromady a zajišťuje vnitřní chod spolku.

Výbor spolku rozhoduje veřejným hlasováním s požadavkem shodných hlasů nadpoloviční většiny členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. O jednání výboru spolku se pořizuje zápis, který podepisuje prezident a jeden další člen výboru spolku.

Odstoupení, či vyloučení člena výboru z.s. musí být písemné a musí být doručeno k rukám výboru, popřípadě vyloučeného člena výboru z.s. V případě použití elektronické pošty je vyžadováno potvrzení o doručení. Takto uvolněné místo se má za neobsazené a výbor spolku je oprávněn kooptovat nového člena výboru z řad členů spolku.

IX.

Zásady hospodaření spolku

1) Spolek hospodaří jako právnická osoba se samostatnou subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za své závazky.

2) Členové spolku neručí za jeho dluhy. Spolek samostatně vyřizuje své daňové a poplatkové povinnosti. Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.

3) Spolek je nezávislou samostatnou spolkovou organizací s právní subjektivitou. Spolek může svým jménem nabývat majetková a jiná práva, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.

4) Majetek spolku může být tvořen nemovitými a movitými věcmi, pohledávkami a jinými majetkovými právy.

5) Majetek spolku je tvořen těmito zdroji:

a) členské příspěvky a poplatky

b) příjmy z výukové, vzdělávací a poradenské činnosti

c) příspěvky a dary fyzických a právnických osob

X.

Platnost a účinnost stanov

Tyto stanovy byly řádně schváleny Valnou hromadou ze dne 11.10.2015 v Holešově, část obce Žopy.

XI.

Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

V Žopech dne 11.10.2015

Za správnost vyhotovení: Libor Frýsa ………………………………………………………………

Magda Kinská …………………………………………………………….

Hrát může každý

Hrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každýHrát může každý

Kalendář akcí

Zarezervujte si svůj čas na hřišti

Cvičná louka uzavřena!

10/11/2021

PRVNÍ PODZIMNÍ

09/05/2021

Hřiště uzavřeno!

08/06/2021

Cvičná louka i hřiště opět v provozu!

03/31/2021

Žopy open, Mistrovství klubu na rány

10/01/2020

Dovolenkový turnaj

08/01/2020

Hřiště otevřeno!

07/06/2020

Hřiště i cvičná louka uzavřena!

06/30/2020

Hřiště otevřeno!

06/27/2020

Omezený provoz

06/25/2020

Hřiště i cvičná louka uzavřena!

06/19/2020

Turnaj v pichingu

06/21/2020

DOČASNÁ SLEVA NA GREENFEE PO DOBU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ

04/16/2020

Žopy open, Mistrovství klubu na rány

09/14/2019

Turnaj SATURDAY CLASSIC

08/24/2019

TURNAJ TŘÍ SESTER

07/26/2019

Hřiště i cvičná louka uzavřena!

05/31/2019

Pampeliškový

05/11/2019

Hřiště otevřeno!

04/08/2019

II. PŘEBOR VALAŠSKA V GOLFOVÁNÍ

06/09/2018

Moravská golfová liga 2. kolo

06/03/2018

ŠPANĚLSKÉ VZPOMÍNKY

05/19/2018

Zahajovací turnaj

04/14/2018

MISTROVSTVÍ GKHOL - ŽOPY OPEN

09/23/2017

GOLF JE OSUD III

08/20/2017

GOLF JE OSUD II

07/09/2017

GOLF JE OSUD

06/10/2017

Moravská liga v ŽOPECH

05/21/2017

Španělské dozvuky

04/01/2017

ROYAL ANTIQUE MASTERS – NA JAMKY

10/02/2016

JUPÍ PRASOCUP

09/17/2016

Mistrovství klubu na jamky

09/11/2016

Otevřené MISTROVSVÍ KLUBU NA RÁNY!

09/10/2016

TURNAJE NA PODZIMNÍ ČÁST SEZONY

09/10/2016

LIBOR CUP 2016

07/23/2016

ŽOPY NIGHT!!!

06/25/2016

Otestujte grýny před ligou!

05/25/2016

Uzavření hřiště

05/29/2016

PŮPAVOVSKÝ TEXAS

05/14/2016

JDEME NA KANCE!

04/02/2016

ŠPANĚLSKÉ DOZVUKY

04/02/2016

ŠPANĚLSKÉ DOZVUKY

03/02/2016

HŘIŠTĚ OTEVŘENO!!!

02/03/2016

O VÁNOČNÍHO KAPRA

12/20/2015

LISTOPADOVÝ HCP

11/08/2015

DUŠIČKOVÝ TURNAJ

11/01/2015

JUPÍ PRASOCUP

10/03/2015

JUPÍ PRASOCUP

10/03/2015

Royal Atique open

09/26/2015

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ GKHOL

09/12/2015

MISTROVSTVÍ KLUBU

09/12/2015

MORAVSKÁ LIGA

08/02/2015

PREZIDENTŮV POHÁR

07/26/2015

CYRILOMETODĚJSKÝ HCP

07/04/2015

NEDĚLNÍ HCP

06/14/2015

JE TO OSUD! ÚTERNÍ HCP NA 9 JAMEK

05/26/2015

2. Kvalifikační turnaj na ligu ČGF

05/31/2015

PAMPELIŠKOVÝ HCP

05/16/2015

ČERVNOVÝ TEXAS O ČLENSTVÍ

06/13/2015

PAMPELIŠKOVÝ FOURSOME

05/30/2015

NA NOČNÍK - V ŽUPANU!

06/20/2015

1. Kvalifikační turnaj

04/02/2015

1. Kvalifikační turnaj

05/02/2015

Dubnový Texas o členství v GKHOL!

04/25/2015

TURNAJ POLEZ SLUNKO!

04/11/2015

Velikonoční Hcp

04/06/2015

PŘEDVELIKONOČNÍ TURNAJ

03/29/2015

JARNÍ ZAHAJOVACÍ HCP

03/21/2015

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ SEZONY

11/03/2014

PODZIMNÍ TEXAS DVOJIC

10/11/2014

ŽOPSKÁ KACHNA

10/05/2014

Royal Atique open tour II

08/31/2014

JUPÍ PRASOCUP

08/02/2014

GRIOTKOVÝ HCP

07/26/2014

HCP NEDĚLIČKA

07/13/2014

PRVNÍ HCP NA HŘIŠTI V ŽOPECH!!

07/03/2014

BELGIE - RUSKO

06/17/2014

NA NOČNÍK - V ŽUPANU!

06/28/2014

Motyčka tour.

06/15/2014

Poprvé na 9-ti jamkovém hřišti!

05/24/2014

Již zítra první turnaj na 9-ti jamkovém hřišti!

více informací naleznete v článku

KVALIFIKACE NA LIGU MUŽŮ

05/31/2014

Přiďte se poprat o repre!

více informací naleznete v článku

KVALIFIKACE NA LIGU MUŽŮ

05/31/2014

ROYAL ANTIQUE OPEN TOUR

05/24/2014

V sekci turnaje najdete detaily série.

více informací naleznete v článku

MÁJOVÁ POHODA

05/04/2014

MÁJOVÁ POHODA

05/04/2014

MÁJOVÁ POHODA

ROYAL ANTIQE OPEN TOUR

05/24/2014

24. května zahajujeme sérii ROYAL ANTIQE OPEN TOUR!

více informací naleznete v článku

APRÝLOVÝ TURNAJ

04/05/2014

V sekci turnaje naleznete turnaj na tuto sobotu.

Turnaj APRÝLOVÁ POHODA

04/05/2014

Druhý tuernaj sezony APRÝLOVÁ POHODA již tuto sobotu!

více informací naleznete v článku

Turnaj ROAYL ANTIK

03/29/2014

První ze série tří turnajů Royal Antik

První Jarní turnaj.

03/21/2014

Turnajová sezóna zahájena!

více informací naleznete v článku

PRVNÍ JARNÍ TURNAJ

03/17/2014

První jarní den, znamená PRVNÍ JARNÍ TURNAJ.

více informací naleznete v článku
zobrazit kompletní kalendář

Spolupracujeme